Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
02.06.2021 767
Đại hội IX của Đảng xác định, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Đại đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã tập hợp những người con ưu tú của tất cả các dân tộc dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, chiến đấu hy sinh ròng rã 15 năm để làm nên cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đưa các dân tộc anh em, từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước độc lập, tự do. Trong những ngày nền dân chủ cộng hoà còn trong trứng nước, thù trong, giặc ngoài vây hãm ráo riết, nhưng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẩn trương chỉ đạo xây dựng Hiến pháp để bảo đảm quyền bình đẳng, sự đoàn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hiến pháp năm 18946 khẳng định rằng: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt giống nòi, trai gái, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” (Điều 1). “Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những quốc dân thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình độ chung” (Điều 8). Có thể nói với Hiến pháp năm 1946, quan điểm đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thể chế hoá bằng đạo luật cơ bản. Hiến pháp năm 1959 quy định: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Nhà nước có nhiệm vụ giữ gìn và phát triển sự đoàn kết các dân tộc. Mọi hành vi khinh miệt áp bức chia rẽ các dân tộc đều bị nghiêm cấm. Các dân tộc có quyền duy trì hoặc sửa đổi phong tục tập quán, dùng tiếng nói, chữ viết phát triển văn hoá của mình” (Điều 3). Năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “CNXH, nghĩa là tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng” (Hồ Chí Minh toàn tập, T10, tràng 317). Tiếp đó là các bản Hiến pháp năm 1980, 1992, qua mỗi lần sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác nhau, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển là nhất quán và càng được bổ sung, hoàn thiện trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, ngày 19-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Êđê, Xơ đăng hay Ba Na và các dân tộc thiếu số khác đều là con cháu Việt Nam , đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta... Sông có thể cạn, núi có thể nòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt” (Hồ Chí Minh toàn tập, T4, trang 217). Bức thư của Người phản ánh sinh động toàn bộ đường lối, chính sách dân tộc của Đảng ta từ năm 1946 đến nay. Nhờ đó, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huy động được sức mạnh dời núi lấp biển của các dân tộc giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến oanh liệt, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân mới và cũ, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất nước nhà, đưa cả nước đi lên CNXH. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam chẳng những được bảo đảm bằng Hiến pháp và pháp luật mà còn được thực thi trong cuộc sống.

Do điều kiện lịch sử để lại, đồng bào các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển không đồng đều là do địa bàn cư trú, nơi làm ăn sinh sống có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như nắng hạn, lũ lụt, địa hình hiểm trở. TÌnh trạng du canh, du cư diễn biến phức tạp. Vào năm 1961, Bác Hồ căn dặn bốn điều: một số tỉnh miền xuôi có hàng nghìn người lên mở mang xây dựng miền ngược, cho nên phải làm sao giải thích cho đồng bào các dân tộc địa phương hiểu và đoàn kết tốt; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ miền núi, nhưng không bao biện làm thay; làm cho đời sống ngày càng khá hơn cả về vật chất và tinh thần. Người còn dặn: “Nước ta có nhiều dân tộc, đấy là điểm tốt. Mỗi dân tộc có một tiếng nói riêng, có khi hai dân tộc có một tiếng nói. Cán bộ đi làm việc ở chổ nào phải học tiếng ở đấy”. (Hồ Chí Minh toàn tập, T11, trang 137). Mong muốn của Người đến hôm nay còn nóng hổi tính thời sự đối với cán bộ làm công tác dân tộc.

Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Đảng và Nhà nước ta trong thời chiến cũng như thời bình, nhất là trong thời kỳ đổi mới đều có các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình đó được xây dựng với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội rất cụ thể và được coi là những chỉ tiêu trọng yếu của năm kế hoạch. Sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển được bảo đảm bằng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.


Đất nước tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo gần 20 năm qua, 54 dân tộc anh em đã thu được thành tựu rất quan trọng. Kinh tế phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, tạo điều kiện thuận lợi và cho phép chúng ta tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vngf miền núi, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và đạt được những thành tựu cơ bản đáng khích lệ: tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 4 - 5% /năm, mức lưu chuyển hàng hoá tăng từ 15 đến 20% / năm. Nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi được thực hiện trong những năm qua làm cho bức tranh toàn cảnh về đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều điểm sáng rất lấp lánh với 97,42% số xã có đường ô tô đến tận trung tâm, 98% số huyện, 64% số xã miền núi có điện lưới quốc gia, hơn 50% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được hình thành đến các cụm xã; 93% số xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trạm y tế chăm sóc sức khoẻ đồng bào. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc khẳng định: “Nền kinh tế nhiều thành phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng bước hình thành và phát triển, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá. Việc triển khai thực hiện nhiều chính sách, chương trình dự án, đầu tư đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ở nhiều vùng đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt, Công tác xoá đói, giảm nghèo đạt được kết quả to lớn. Mặt bằng dân trí được nâng lên”. Thành quả to lớn đó bắt nguồn từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và dày công vun đắp. Mặt khác, thành tựu đó còn thể hiện sinh động đường lối của Đảng ta là tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở tất cả các vùng, miền, đối với từng dân tộc trong đại gia đình các dân tộc.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, Nghị quyết trung ương 7 về công tác dân tộc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém về công tác dân tộc. Kinh tế ở miền núi và các vùng dân tộc còn chậm phát triển, tỷ lệ đói nghèo hiện còn cao so với bình quân chung của cả nước, khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc ngày càng tăng, hệ thống chính trị còn yếu, một số nơi tôn giáo phát triển không bình thường. Nghị quyết đẳh vấn đề dân tộc và công tác dân tộc một cách toàn diện, tổng thể, vừa xác định những quan điểm cơ bản, vừa nêu những mục tiêu từ nay đến năm 2010 phải phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc; rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng, bảo đảm nhu cầu thiết yếu về điện, nước, nhà ở, điều kiện đi lại, môi trường sinh thái, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào các dân tộc.

(Theo Báo Nhân Dân)
Tin chọn lọc khác
Những họa sĩ Việt ghi dấu ấn trong ngành xuất bản thế giới
27.09.2021 1735
Huỳnh Kim Liên, Phùng Nguyên Quang, Khoa Lê, Xuân Lộc Xuân, Wazza Pink là những họa sĩ từng hợp tác với nhiều nhà xuất bản quốc tế.
7 cuốn sách về gia đình đầy ý nghĩa
26.09.2021 2132
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, nâng bước chúng ta đến thành công. Tình cảm gia đình luôn thiêng liêng và đáng trân trọng, bất cứ ai trong chúng ta dù ở nơi đâu thì lòng vẫn luôn hướng về. Sau đây Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 7 cuốn sách hay về gia đình có sức lan tỏa mạnh mẽ khiến trái tim chúng ta bồi hồi thổn thức, mời quý bạn tìm đọc.
5 cuốn sách về lối sống tối giản - đọc để sống hạnh phúc hơn
25.09.2021 1922
Cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, hạnh phúc thực sự đôi khi bị con người lãng quên. Thế nhưng hạnh phúc thực ra rất đơn giản và nó luôn hiện hữu quanh ta chỉ là bạn chưa biết cách để tận hưởng nó thôi. Làm mới cuộc sống, đơn giản hóa tất cả mọi thứ từ ngôi nhà, công việc và trong tâm trí của chính bạn, Book365 xin giới thiệu tới quý bạn 5 cuốn sách hay về lối sống tối giản, mời quý bạn tham khảo.
Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 3
23.09.2021 2232
Từ truyền đạt kiến ​​thức, nâng cao thế giới quan đến việc khiến độc giả cảm thấy được thấu hiểu, đọc sách có rất nhiều lợi ích. Dưới đây là 10 điều thú vị về sách mà Book365 mong muốn chia sẻ đến quý bạn đọc trong kỳ 3 của series "Những sự thật thú vị về sách"
Những cuốn sách hay của nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking
22.09.2021 2756
Stephen Hawking nổi tiếng với việc viết những cuốn sách phổ biến khoa học trong đó ông thảo luận lý thuyết của ông cũng như vũ trụ học nói chung.
Những cuốn sách tương tác làm quà Trung thu cho trẻ
21.09.2021 1878
Trung thu năm nay có lẽ trở nên đặc biệt hơn khi nhiều trẻ sẽ phá cỗ ở nhà thay vì những hoạt động vui chơi truyền thống. Vì vậy, những cuốn sách tương tác vừa học vừa chơi sẽ là một lựa chọn tốt dành cho các em nhỏ. Sau đây Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc về sách tương tác và một số cuốn sách tương tác hay cho trẻ
Cuốn sách đầu tiên trên thế giới ra đời như thế nào?
20.09.2021 3558
Từ những bức vẽ trong hang động đến trang giấy đánh máy, sách trải qua giai đoạn dài trong lịch sử. Sự ra đời của máy in năm 1454 đã làm thay đổi ngành xuất bản.
7 cuốn sách hay về ăn uống lành mạnh và khoa học giúp bạn nâng cao sức khỏe
19.09.2021 2978
“Ăn uống là một nhu cầu thiết yếu, nhưng ăn uống thông minh thì lại là một nghệ thuật.” - La Rochefoucauld Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 7 cuốn sách về chế độ ăn uống lành mạnh, đúng cách và khoa học. Áp dụng để có một cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tật.
5 sách ôn thi THPT Quốc gia môn Toán giúp bạn nâng cao kỹ năng làm bài, tự tin đạt điểm cao
18.09.2021 2447
Book365 xin giới thiệu tới quý bạn 5 cuốn sách ôn thi THPT Quốc gia môn Toán được giới thiệu bởi các nhà xuất bản, đơn vị phát hành uy tín, giúp các bạn nâng cao khả năng ôn tập, làm đề thi và đạt kết quả cao, mời quý bạn tham khảo:
Những cuốn sách về giáo dục STEM - Xu hướng phát triển thời đại 4.0
16.09.2021 1947
Những năm gần đây, giáo dục STEM cũng đã được triển khai thực hiện tại nhiều trường học ở Việt Nam. Sau đây Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 5 tựa sách hay về giáo dục STEM giúp bạn đọc hiểu về STEM và hướng dẫn từng bước triển khai bài học/dự án STEM ở nhà và ở trường.
Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 2
16.09.2021 1983
Trên thế giới có những cuốn sách nắm giữ kỷ lục thú vị đã được công nhận mà nhiều người có thể chưa được biết đến. Trong kỳ 2 những sự thật thú vị về sách, Book365 xin chia sẻ 8 sách đã xác lập kỷ lục thế giới Guinness, mời quý bạn đọc tham khảo:
Vì sao bố mẹ nên cho con bắt đầu đọc sách có nhiều chương?
15.09.2021 740
Nhiều bố mẹ hẳn sẽ rất thích chuyển từ sách tranh sang sách nhiều chương trong thời gian đọc sách với con. Ai mà chẳng có một vài cuốn sách yêu thích từ thời thơ ấu chứ. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý 4 điều sau khi chuyển sang đọc sách nhiều chương cho con nhé.
8 sách hay đưa bạn đi qua các nền văn minh thế giới
14.09.2021 1523
Book365 xin giới thiệu 8 cuốn sách hay đưa độc giả vượt qua thời gian, không gian để đến với các kỳ quan, kỳ tích của mỗi phương trời văn minh trên Trái đất.
Sách đặc biệt liên tục tăng giá
13.09.2021 945
Hơn hai năm nay, sách đặc biệt trở thành điểm sáng trong bức tranh xuất bản. Dòng sách đặc biệt của Đông A ra đời đã khơi dậy phong trào làm và chơi sách. Nhiều cuốn sách xuất xưởng với giá vài triệu đồng, qua thị trường thứ cấp và đấu giá đã lên tới vài chục triệu, thậm chí trên trăm triệu đồng.
10 tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng thế giới khiến bạn không thể rời mắt
12.09.2021 1012
Truyện trinh thám là một trong số những thể loại sách giải trí được nhiều bạn đọc yêu thích. Không đơn thuần chỉ là một câu chuyện kì bí, những sự khám phá giản đơn mà đó còn là công trình nghiên cứu về tâm lí con người, cũng như những sự việc, hiện tượng trong đời sống được nhà văn đưa vào tác phẩm trinh thám một cách chân thực và sống động. Sau đây Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 10 cuốn tiểu thuyết trinh thám hay, góp phần làm nên tên tuổi của những cây bút bậc thầy thế giới như Agatha Christie, Dan Brown, Higashino Keigo,.. sẽ khiến bạn không thể rời mắt.
Sách tham khảo hay dành cho học sinh lớp 11 đang được ưu đãi tới 35% trên Book365
11.09.2021 1318
Book365 xin giới thiệu 21 sách tham khảo hay các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh dành cho học sinh lớp 11 được giới thiệu bởi các nhà xuất bản và đơn vị phát hành trên Book365.
Combo 6 cuốn sách về Chuyển đổi số - Sách hay được giới thiệu bởi Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
09.09.2021 1020
Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc bộ sách gồm 6 cuốn về Chuyển đổi số, do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia thực hiện mua bản quyền, dịch và xuất bản. Bộ sách được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng.
Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 1
09.09.2021 949
Bạn có muốn biết những sự kiện thú vị về những cuốn sách? Sau đây, Book365 xin mời quý bạn đến với Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 1. Quý bạn đọc hẳn sẽ ngạc nhiên vì sự thật này. 
5 sách hay về Steve Jobs – Đọc để khác biệt
08.09.2021 915
Steven Paul "Steve" Jobs (24/2/1955 – 5/10/2011) là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính. Sau đây Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 5 tựa sách hay về Steve Jobs, mời quý bạn đọc tham khảo.
Hội chợ sách Frankfurt cho phép 25.000 người tham gia mỗi ngày
07.09.2021 742
Hội chợ sách Frankfurt là hội chợ thương mại sách lớn nhất thế giới, dựa trên cả số lượng các công ty xuất bản được đại diện và số lượng khách tham quan. Năm nay, các nhà tổ chức hội chợ này cho biết kế hoạch vệ sinh của họ đã được chấp nhận, cho phép sự kiện nhận được một số lượng lớn người tham gia.
7 sách hay về Big Data giúp bạn hiểu thêm về xu hướng công nghệ dữ liệu hiện nay
07.09.2021 829
Big Data (dữ liệu lớn) là một nhánh quan trọng của ngành khoa học máy tính trong một vài năm trở lại đây. Chúng được ứng dụng rộng khắp mọi lĩnh vực và mang đến những giá trị khổng lồ cho loài người. Khi được thu thập, tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ một cách minh bạch và hiệu quả sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học hay thậm chí là chữa bệnh.
Cục Xuất bản phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Sàn Book365 hỗ trợ kinh phí mua tặng Sách Giáo khoa cho con em các gia đình khó khăn do tác động của dịch COVID-19
07.09.2021 870
Đến ngày 6/9, chương trình vận động mua sách giáo khoa cho trẻ em khó khăn tại TP.HCM đã nhận được hơn 100 triệu đồng từ các đơn vị xuất bản và mạnh thường quân.
Những cuốn sách của người Việt được đánh giá cao trên thế giới
05.09.2021 892
Giành không ít giải thưởng và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều cuốn sách của người Việt được độc giả thế giới đón nhận, đánh giá cao.
Tổng hợp sách tham khảo hay các môn Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh dành cho học sinh lớp 10 của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và NXB Đại học Sư phạm đang được ưu đãi tới 35%
04.09.2021 1447
Book365 xin giới thiệu 25 sách tham khảo hay các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh được giới thiệu bởi NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và NXB Đại học Sư phạm, mời quý thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh tham khảo.
Tin xem nhiều
Tin mới nhất
back to top